Vacatures

Junior Medewerker Externe Veiligheid

In deze functie ga je de volgende taken uitvoeren: Omgevingsvergunning onderdeel milieu: Het toetsen van inrichtingen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het beoordelen en interpreteren van kwantitatieve risicoanalyses (Safeti) bij niet-categoriale inrichtingen. Het beoordelen van aanvragen en het opstellen van voorschriften voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid. Het actualiseren van vergunningen voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid.

Het opstellen van de externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van de considerans. Het opstellen van de verantwoording van het groepsrisico. Ruimtelijke ordening: Het uitvoeren van een veiligheidstoets (quick scan), waarmee wordt beoordeeld of EV een aspect is waarmee bij de beoogde ontwikkeling rekening moet worden gehouden. Het beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van risicovolle bedrijven (

Safeti) of windturbines. Het beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van transportroutes van gevaarlijke stoffen (HART of RBM-II). Het beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van hogedruk aardgastransportleidingen (CAROLA) in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het opstellen/beoordelen van een advies E

V of van een externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van een ruimtelijk plan met een verantwoording van het GR. Overig: Het informeren van gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EV. Het beantwoorden van vragen op het gebied van EV De invoer van risicovolle inrichtingen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) ten behoeve van de Risicokaart. Het beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen voor vuurwerkverkoop.

Matchpartner

  • Hoorn
  • Fulltime
  • HBO
  • -