Vacatures

Milieucoördinator / adviseur milieu

1. De Milieucoördinator is belast met het toezicht houden op de naleving van de vigerende milieuwet en regel-geving binnen het APS-E, door: het uitvoeren van onderzoek, toezicht en controle op het gebied van milieu; het toezien op toepasbaarheid en naleving van beleidsuitgangspunten Defensie; het adviseren van de Manager Kwaliteit en de Safety Specialist m.b.t. de toepasbaarheid in het lokale veiligheids- managementsysteem (V

MS) en de auditbehoefte; het voorbereiden van adviezen betreffende milieumanagement en deze relateren aan de doelstellingen van de bedrijfsprocessen; het vertalen van wet- en regelgeving naar lokale regelgeving en normen, en het bijstellen hiervan; Initiëren en implementeren van van nieuwe milieu procedures gericht op de continue verbetering van de milieuprestaties; Uitvoeren van milieu incidentanalyses; het actueel houden van lokale regelgeving en normen; het begeleiden van het (lijn)management en de B

V-functionarissen bij hun activiteiten op Bedrijfsveiligheid gebied, en in het bijzonder de milieu gerelateerde zaken; het begeleiden van inspecteurs van bevoegde gezagen; het verzorgen van in- en externe milieurapportages; het geven van voorlichting met betrekking tot het werkterrein Bedrijfsveiligheid; het opstellen van milieu gerelateerde rapportages, zowel intern Defensie als aan de (lokale) overheid. 2. Levert een bijdrage aan het beheren van het

VMS, door: het zorgdragen voor de toepasbaarheid van het milieumanagementsysteem binnen het VMS; het begeleiden en adviseren van leidinggevenden en BV-functionarissen bij het instandhouden van het VMS; het coördineren en controleren van risico-inventarisaties en evaluaties op milieugebied; 3. Adviseert en assisteert de Safety Specialist en het (lijn)management over de verbeter- en vernieuwingsmogelijkheden op het werkterrein Bedrijfsveiligheid, door: het assisteren van het (lijn)management bij het nemen van hun verantwoordelijkheden in relatie tot milieumanagement

APS-E, Defensie en richting (lokale) verheid; het in overleg met QM en Safety specialist voorstellen van procesmatige verbeteronderzoeken en deze in te brengen in het auditjaarplan; het uitvoeren van verbeteronderzoeken en het maken van eindrapporten en het doen van voorstellen tot verbetering van processen/procedures aan het (lijn) management; het begeleiden, coördineren van en deelnemen aan verbeter- en vernieuwingsprojecten; het bewaken van milieuaspecten bij het ontwikkelen en implementeren van projecten en veranderende en nieuwe infrastructuur; het stimuleren van maatregelen, het doen van aanbevelingen en het opstellen van richtlijnen en rapportages die de milieuzorg bevorderen. 4. Ondersteunt het auditjaarplan, door: het stellen van de behoefte aan milieuaudits t.b.v. het auditjaarplan; het (ondersteunen bij) het uitvoeren van audits; het ondersteunen van de

Safety Specialist en Manager Kwaliteit bij de coördinatie m.b.t. het auditjaarplan; het analyseren van audits, onderzoeken, inspecties en surveys; het opvolgen van milieu gerelateerde audit findings; het (laten) toetsen van bepalingen uit de milieuwet- en regelgeving en normen; het opstellen en aanbieden van concept auditrapportages.

Start People

  • Eygelshoven
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -