OTSO

Algemene voorwaarden

Termen en voorwaarden

Laatste update: 1 januari 2020

Welkom op de OTSO ("OTSO BV" of de "Onderneming") applicatie en website (de "App"). Door het downloaden, de toegang tot, surfen of het gebruik van deze app, erkent u dat u hebt gelezen, begrepen en goedgekeurd aan deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Voorwaarden") gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geldt dat u zich dient te onthouden van het gebruik van deze App en dient u zichzelf geen toegang tot deze App te verschaffen.

OTSO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. OTSO zal haar wijzigingen kenbaar maken via haar website www.otso.nl. U wordt aangemoedigd om deze wijzigingen aandachtig door te nemen, omdat het gebruik van de app na de terbeschikkingstelling van de wijzigingen uw aanvaarding van de wijziging zal vormen. Mocht OTSO de huidige Voorwaarden wijzigen, dan zal OTSO u naar behoren informeren.

Onder voorbehoud van acceptatie en permanente naleving van deze Voorwaarden, verleent OTSO u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor de toegang tot en het gebruik van de App. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u de producten en diensten die beschikbaar zijn in de App te herzien en elk aspect van de App te wijzigen, op te schorten of te staken. OTSO is nimmer aansprakelijk voor schade ten opzichte van u dan wel enige derde, van welke aard dan ook, ontstaan doordat OTSO de producten en diensten die beschikbaar zijn in de app heeft gewijzigd, opgeschort en/of gestaakt. OTSO kan voorts beperkingen opleggen aan het gebruik van de App of uw toegang beperken tot een deel van de App of u de volledige toegang tot de App ontzeggen, zulks met of zonder voorafgaande kennisgeving en voorts zonder verschuldigdheid van enige boete en/of schadevergoeding.

1. Gebruik van de App
U bent en blijft verantwoordelijk voor alle inhoud geplaatst, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, foto´s en video (‘inhoud’) en activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Dit geldt ook wanneer inhoud wordt geplaatst door anderen die toegang tot uw account hebben..

U zal de App niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. In het bijzonder verbiedt OTSO het gebruik van de App voor een van de volgende doeleinden:

Het posten, communiceren of verzenden van materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom, publiciteit of privacy recht van een andere persoon of entiteit; Het plaatsen van alle informatie die onwaar is, onnauwkeurig is of niet van uzelf afkomstig is; Deelname aan gedrag dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet of regelgeving; Proberen om in te grijpen op enigerlei wijze met de App of netwerkbeveiliging OTSO, of een poging om de service van de App gebruiken om onbevoegde toegang tot een andere computer systeem te krijgen

Het vorenstaande geldt ook indien en voor zover u uw account met uw toestemming laat gebruiken door anderen (lees: derden).

U bent en blijft verantwoordelijk voor het beheer van de veiligheid van uw account en wachtwoord. OTSO kan niet en zal nooit aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw nalatigheid in het voldoen aan deze veiligheidsverplichting. U zal OTSO onmiddellijk in kennis stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account dat OTSO of haar website beveiliging kan benadelen.

Op elk moment zou OTSO updates van de dienst vrij kunnen geven aan de dienst waardoor bepaalde functionaliteit van de dienst en applicatie toegevoegd, gewijzigd of verwijderd kan worden. OTSO behoudt zich het recht voor om zulke updates automatisch te pushen richting de App. OTSO zal haar uiterste best doen om u op voorhand te voorzien van informatie over veranderingen aan de dienst bij een aanstaande update.

2. Het lidmaatschap
De App is beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van 14 jaar en ouder, die niet (eerder) zijn geschorst of verwijderd door OTSO, om welke reden dan ook (een "lid"). OTSO behoudt zicht het recht voor om uw lidmaatschap met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment, onder meer op grond van een overtreding van deze Voorwaarden.

Werkzoekenden kunnen na registratie gratis gebruik maken van de App.

Werkgevers kunnen na registratie gratis én tegen betaling van premium credits gebruik maken van de App. De koopprijs voor één premium credit bedraagt € 99,00 exclusief BTW. Verhoudingsgewijs worden in het geval meerdere credits in één keer worden aangekocht kortingen verleend. Alle actuele tarieven worden gepubliceerd op de website (www.otso.nl).

Met één premium credit kun je een vacature plaatsen die hoger in de lijst staat en waarmee er door de CV database kan worden gezocht, OTSO is gerechtigd om voormelde koopprijs jaarlijks te verhogen overeenkomstig het inflatiecijfer gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan geregistreerde gebruikers van de App en treden 14 dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Wijzigingen gelden voor credits die na de inwerkingtreding worden aangekocht.

Betaling voor hiervoor bedoelde credits vindt plaats per factuur. De betalingstermijn voor betaling van deze factuur bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Indien betaling na afloop van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden, dan komt u zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Alsdan bent u rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Het rentepercentage bedraagt 1,5% per maand, waarbij geldt dat een deel van een maand als volle maand wordt gerekend. Voorts bent u bij niet-tijdige betaling van de factuur aansprakelijk voor alle kosten die OTSO moet maken voor het incasseren van haar vordering, waaronder onder meer begrepen buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 40,00.

Door u gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van de verschuldigde rente en (buitengerechtelijke incasso)kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste factuur, zelfs al vermeldt u dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van latere datum.

Indien u een factuur niet tijdig betaalt, is OTSO gerechtigd beperkingen op te leggen aan het gebruik van de App of uw toegang te beperken tot een deel van de App of u de volledige toegang tot de App te ontzeggen tot het moment waarop de verschuldigde factuur alsnog is voldaan, mits OTSO u schriftelijk of per e-mail heeft gemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Gelet op het vorenstaande is OTSO in deze aanmaning tevens gerechtigd om aanspraak te maken op betaling van de contractuele rente en de buitengerechtelijke kosten. Op het moment dat OTSO mocht overgaan tot het opleggen van beperkingen aan het gebruik van de App of het beperken van uw toegang tot een deel van de App of het ontzeggen van de volledige toegang tot de App, dan blijft uw betalingsverplichting onverminderd van kracht.

3. Informatie / inhoud
OTSO streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op de App volledig en betrouwbaar is, zulks uiteraard met uitzondering van de door u en/of door de leden van OTSO geüploade inhoud (waaronder materialen en/of informatie).

Informatie die in de App wordt weergegeven kan fouten, waaronder verschillen in prijzen en/of drukfouten, en andere onjuistheden bevatten. OTSO behoudt zich het recht voor om deze op ieder gewenst moment te corrigeren. OTSO aanvaardt onder geen beding aansprakelijkheid door drukfouten, wijzigingen in prijzen en/of andere fouten en onjuistheden.

OTSO garandeert niet dat alle informatie die wordt weergegeven in de App op het moment van raadplegen nog actueel en/of up to date is. Het kan voorkomen dat informatie die wordt weergegeven in de App niet langer actueel en/of up to date is. OTSO aanvaardt in dit geval onder geen beding aansprakelijkheid voor eventuele schade van u en/of van derden.

Op uw verzoek zal OTSO redelijke inspanningen leveren om alle inhoud geüpload door u via de App te verwijderen, toch erkent u dat caching of verwijzingen naar de inhoud elders nog steeds beschikbaar en zichtbaar kan blijven, indien de inhoud wordt gedeeld, gekopieerd, of opgeslagen door andere gebruikers.

4. (Intellectuele) eigendomsrechten
U erkent en aanvaardt dat de inhoud (behalve inhoud die door de leden van de App wordt aangeleverd), materialen, tekst, afbeeldingen, video's, afbeeldingen, merken, logo's, pictogrammen, muziek, software en andere elementen verkrijgbaar in de App eigendom zijn van OTSO of onze licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Beide partijen (lees: OTSO en u) zullen de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij respecteren.

OTSO claimt geen intellectuele eigendomsrechten over het door u verstrekte materiaal. De door u geüploade content dan wel inhoud blijft uw eigendom. Door gebruik te maken van de App, garandeert u de volledige eigendomsrechten van alle geüploade auteursrechtelijk materiaal te hebben.

Met betrekking tot alle inhoud (waaronder materialen en/of informatie) die u verstrekt, upload of beschikbaar stelt voor gebruik in App, verleent u OTSO een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren en publiekelijk te vertonen van alle inhoud die door u in de App is geüpload.

OTSO behoudt zich het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevat dat onwettig beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden wordt geacht te zijn, zonder verschuldigdheid van enige boete en/of schadevergoeding.

De website (www.otso.nl) en de App zijn eigendom van en wordt geëxploiteerd door OTSO. OTSO bezit samen met haar partners exclusief alle rechten, aanspraken en belangen in en op de website en de App, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Deze Voorwaarden zijn bedoeld om u toegang te verschaffen tot het gebruik van de App en in geen geval zullen intellectuele eigendomsrechten van OTSO of derden aan u worden overgedragen. “OTSO” en het OTSO-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden in verband met de App zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OTSO, van haar licentiegevers of derden.

Uw gebruik van de App wordt niet geacht als recht of licentie om de App of anderszins te reproduceren, dupliceren of te kopiëren dan wel het handelsmerk van OTSO of van derden te gebruiken. .

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

In elk voorkomend geval dat u inbreuk of herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van OTSO of een derde partij, zal OTSO, naar eigen goeddunken (het gebruik van) de App beëindigen of het verder gebruik van de App weigeren zonder enige aansprakelijkheid jegens u en/of derden.

5. Vrijwaring
Het gebruik van de App is voor uw risico. De App wordt verleend op een “as is” en “zoals beschikbaar”) manier, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. OTSO en haar leveranciers en licentiegevers vrijwaren zich hierbij van alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch OTSO noch haar leveranciers en licentiegevers, geven geen enkele garantie dat de App (i) foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe continu, tijdig, veilig of ononderbroken zal zijn en (ii) zal voldoen aan specifieke eisen van u en/of leden van de App.

U vrijwaart OTSO (en aan haar gelieerde rechtspersonen) integraal voor alle aanspraken en vorderingen tegen OTSO, en de verliezen, schade (contractueel en extra-contractueel), kosten en uitgaven (inclusief procedurekosten en honoraria, kostennota's en uitgaven voor raadslieden op basis van een integrale schadevergoeding, contractuele schadevergoedingen, etc.) die aldus werden opgelopen door OTSO in verband met uw gebruik van de App, elke inbreuk door u, hoe miniem ook, op een garantie, verplichting of verbintenis uit deze Voorwaarden of het Privacybeleid,de inhoud door u geüpload naar de App of elke schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

OTSO geeft geen garanties van welke aard dan ook ten aanzien van het gebruik van alle niet-OTSO apps waarnaar u middels de App wordt verwezen. OTSO geeft voorts geen garanties van welke aard dan ook ten aanzien van hyperlinks in de App en/of hyperlinks in de niet-OTSO apps waarnaar u middels de App wordt verwezen. OTSO geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, geschiktheid of veiligheid van die in dergelijke niet-OTSO Apps weergegeven en/of verstrekte informatie.

6. Beperking van aansprakelijkheid
OTSO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe schade, indirecte schade en gevolgschade op welke manier dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website (www.otso.nl) en/of de App, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van OTSO. OTSO is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat OTSO is uitgegaan van, door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, danwel door (foutief) gebruik door u van de website (www.otso.nl) en/of de App. Bij systeemuitval of verbindingsuitval aan de kant van OTSO zal adequaat gereageerd worden om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. OTSO is in het verlengde van het vorenstaande niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het (tijdelijk) niet bereikbaar of beschikbaar zijn van de website (www.otso.nl) en/of de App, dan wel de daarmee samenhangende diensten of het (deels) niet functioneren daarvan, zulks in de ruimste zins des woords

Iedere aansprakelijkheid van OTSO die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot directe schade tot maximaal tweemaal de betreffende factuurwaarde (exclusief BTW).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Mocht OTSO op enig moment onverhoopt toch jegens u aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van OTSO in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

7. Internationaal gebruik
OTSO controleert en bedient de App vanuit het Koninkrijk der Nederlanden. OTSO kan niet garanderen dat de App geschikt is of beschikbaar is voor gebruik buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Als u ervoor kiest om deze App te gebruiken buiten het Koninkrijk der Nederlanden, dan doet u dit op eigen initiatief. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing zijn.

8. Algemene vertegenwoordiging en garantie
U verklaart en garandeert dat het gebruik van de App in strikte overeenstemming zal zijn met het OTSO Privacybeleid, deze Voorwaarden en alle van toepassing zjinde wet- en regelgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot de lokale wet-of regelgeving met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare content, en inclusief alle van toepassingzijnde internationale wetten die de export en wederuitvoer van de App).

9. Vertrouwelijkheid
Elke partij moet voldoen aan alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving, en voldoen aan de maatregelen van elke informatievertrekker.

10. Diversen
Deze overeenkomst zal onderhevig zijn aan en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met Nederlandse wetgeving. Zonder verwijzing naar beginselen van conflictenrecht onderwerpen zich er hierbij aan dat problemen of geschillen alleen door een rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant behandeld kan worden.

Indien enig onderdeel of enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig is of wordt, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zal dit dergelijk deel of bepaling ongeldig worden verklaard zonder van invloed te zijn op de geldigheid van het resterende gedeelte van genoemde bepaling of de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Geen vrijstelling, uitdrukkelijk of impliciet, door een partij van een schending van de bepalingen van deze Voorwaarden zal worden opgevat als een vrijstelling van enige voorafgaande of volgende overtreding van dezelfde of een andere bepaling van deze Voorwaarden.

Bepalingen van artikel 5, 8, 9, (Algemene vertegenwoordiging en garantie), (Vertrouwelijkheid) van deze Voorwaarden blijven overeind ook na beëindiging van de overeenkomst.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 63448149. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

11. Risico van verlies
Elke merchandise gekocht van onze App zal worden geleverd door een derde vervoerder. Als gevolg hiervan gaat het risico van verlies van deze merchandise op u over op het moment van levering van deze merchandise aan de betreffende derde vervoerder.

Zij maakten de match op OTSO

OTSO

Download de app: Apple | Android